Avviso Ammissioni Maestro Collaboratore a.a. 2024/2025

Ammissioni Maestro Collaboratore 
3  luglio 2024
ore 9.30
Propedeutico
Li Qingyun
ore 9.45
TriennioGarofalo Francesco
Giorgio Christian
Jiang Jinchen
Li Qingyun
Noda Kanade
Park Soo Hyun
Saadat Nima
Torino Luigi
Wang Jingyan
Wang Xiya  (NO)
Zheng Ye++++++

4 luglio 2024
Ore 9

Biennio

Bilotti Bruno
Fu Yuying
Germani Giuseppe
Gong Shuping
Graziano Filimon
Guo Zhen
Hao Xinrui
Lo Sardo Mara
Manfredi Yuri
Shi Danqiao
Tialo Pavel
Ventura Federico

Zhang Ke

Ore  14.30
Zhang  Quman
Zhao Jiachen
Zhi Yi
Zhu  Ruichen